Yhdistyksen säännöt

Suomen Koratrengas r.y.

SÄÄNNÖT
NIMI JA KOTIPAIKKA
1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Koratrengas r.y., kotipaikka on Turku. yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN
2 § Yhdistyksen tarkoitus on edistää koratkissan järjestelmällistä ja suunnitelmallista kasvatustyötä rodun yleistason kohottamiseksi sekä lisätä rodun tuntemusta ja arvostusta yleisön keskuudessa.
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. Järjestää kokouksia, tuomari -ym. kursseja, luento- ja näyttelymatkoja, toimeenpanee keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.
2. Ohjaa ja valvoo koratin rodunjalostus- ja kasvatustoimintaa.
3. Pitää kortistoa ja sukutaulurekisteriä korateista.
4. Järjestää kissanäyttelyitä, ei kuitenkaan myyntinäyttelyitä.
5. Pitää yllä kansainvälisiä yhteyksiä.
6. Antaa lausuntoja ja tekee esityksiä koratstandardia koskevista asioista.
4 $ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
1. Hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
2. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
3. Järjestää arpajaisia ja myyjäisiä asianomaisen luvan saatuaan.
4. Harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa.

JÄSENET
5 § Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki korateista kiinnostuneet henkilöt, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, ohjeita ja päätöksiä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
6 § Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
7 § Jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen, joka on toiminnallaan ja käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai laiminlyönyt hänelle jäsenenä kuuluvia velvollisuuksia. Erottamispäätöksen tekee hallitus, mikäli vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä toimenpidettä kannattaa. Erotetulla tai eronneella ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai jäsenmaksujen takaisin saamiseen.

HALLINTO
8 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
9 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
10 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
11 § Päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous.

TILIT
12 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

KOKOUKSET
13 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen helmikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
14 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.
15 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
9. Palkitaan yhdistyksen parhaat kissat ja kasvattaja.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Kokouksen päätös.
16 § Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
17 § Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella täysi-ikäisellä jäsenellä yksi (1) ääni. Päätökset tehdään, ellei säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Yhdistyksen kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla. Päätökset tehdään ja vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei äänestystä suljetuin lipuin ole vaadittu ja kannatettu.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
18 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista ja hyväksytyistä äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Päätös on vielä vahvistettava samanlaisella määräenemmistöllä aikaisintaan kaksi ja korkeintaan neljä kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa. yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.